Front Page
İzmit İlçemiz Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Kocaeli İl Merkezinin kuzeybatısında İstanbul-Ankara D-100 Karayolu ile TEM otoyolunun arasında yer almaktadır. Alanın güneyinde Turan Güneş Caddesi, batısında Topçular Sokağı, doğusunda
Gazanfer Bilge Bulvarı, kuzeyinde ise Akçakent, Erenler-Cedit ve Umutkent toplu konutları yer almaktadır. Cedit Proje alanı, içinden dereyatağı geçen, oldukça eğimli, heyelan riski taşıyan, çarpık kentleşmenin olduğu 126 221 m2’lik
bir alandır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, planlama alanında bulunan yapı kalitesi çok kötü olan yapıların dönüştürülmesi ile fen ve sanat norm ve standartlarına uygun güvenli yaşam mekânları
oluşturularak, kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Hedeflerimiz; bölgenin imajının iyileştirilmesi, sağlıksız ve güvensiz yapı stoğunun yenilenerek bölgeye yeşil alan, sosyal donatı alanı, altyapı ve ulaşım sistemleriyle yaşanabilir standartlarda
değer katılması, bölgenin sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kent parçası haline getirilmesi, bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alarak kentsel dönüşüm ve yenileme için örnek bir alan oluşturulması, bölge halkıyla ortak hareket
edilerek kabullenilen bir proje yapılması, proje alanı içinde park ve sosyal donatı alanları oluşturulması ve bölgenin kent içi konum avantajlarının kullanılmasını sağlamaktır.

Kriterlerimiz;

•     Öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”,

•     Maliklerle anlaşma,

•     Konut alanları, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, altyapı ve ulaşım sistemlerinin bir bütün olarak planlanması,

•     İnsan odaklı olması,

•     Mekânsal dönüşüm yanında, sosyal – ekonomik – kültürel özellikleri de içeren projeler üretilmesi,

•     Kent odaklı ve sosyal alan kullanımlarını destekleyici projeler oluşturulması,

•     Bütüncül planların stratejilerine uygun hareket edilmesi,

•     Çok bileşenli kurgulanması,

•     Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin kamu yararı temelinde şeffaf, dolayısıyla hesap sorulabilir şekilde katılımcı planlama anlayışıyla yönetilmesidir.